پرسپکتیو یا ژرفا نمایی وموقعیت دوربین نسبت به سوژه

الهه اشرفی
توسط الهه اشرفی

پرسپکتیو یا ژرفا نمایی وموقعیت دوربین نسبت به سوژه