شایان مرادی

می نویسم برای آنان که میخواهند همیشه بدانند و میدانند که هیچ وقت هیچ نمی دانند.
من در شبکه های اجتماعی:
20 نوشته ها